FUNN MOBILIOSIOS APLIKACIJOS PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-12-01

Ši Funn mobiliosios programos privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) paaiškina, kaip „Fleet union“, UAB (toliau – „Funn“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis Funn mobiliosios aplikacijos (toliau – „Mobilioji aplikacija“) paslaugomis.

Funn yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamasi šiuo esminiu principu, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Vartotojams naudojantis Mobiliąja aplikacija, asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir taikomais asmens duomenų apsaugos teisės aktais, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) (toliau – „BDAR“) reikalavimais.

Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, kurią pateikėte, ar kuri buvo gauta Jums naudojantis Mobiliąja aplikacija, iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę (toliau – „asmens duomenys“). Kitų, ne per Mobiliąją aplikaciją surinktų Jūsų asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas Funn privatumo ir slapukų politikoje, kurią galite rasti internete, adresu www.funn.lt skiltyje „Privatumo politika.

Funn yra asmens duomenų, patenkančių į Privatumo politikos taikymo sritį, valdytojai.

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavęs išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini mūsų veiklos vykdymui. Mobiliojoje aplikacijoje Jūsų pateikti asmens duomenys yra naudojami siekiant sukurti galimybę Jums naudotis Mobiliosios aplikacijos paslaugomis bei sukurti galimybę jums gauti aktualius pasiūlymus apie Funn ar Funn partnerių teikiamas paslaugas.

Maloniai prašome susipažinti su šia Privatumo politika, kad sužinotumėte kaip Funn, Jums naudojantis Mobiliąja aplikacija, renka, naudoja, saugo ir perduoda Jūsų asmens duomenis.

 1. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

1.1 Kokią informaciją renkame

Funn tvarko Jūsų laisva valia pateiktus asmens duomenis, kurie yra naudojami Jus dominančių Mobiliosios aplikacijos funkcijų veikimui užtikrinti. Todėl, atsižvelgiant į tai, kokiomis Mobiliosios aplikacijos teikiamomis paslaugomis naudojatės, Funn gali rinkti šiuos asmens duomenis:

 • Vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris;
 • Funn degalų kortelės numeris;
 • Automobilio duomenys – valstybinis numeris, odometro parodymai, įsigytos vinjetės galiojimo laikas;
 • Įrenginio, kuriame naudojama Mobilioji aplikacija, IP adresas ir Mobiliojoje aplikacijoje atliekami veiksmai;
 • Mokėjimų kortelių unikalios žymės (angl. token), t.y. mokėjimo kortelių transakcijas aptarnaujančios įmonės suteiktas unikalus identifikatorius, leidžiantis autorizuoti mokėjimą iš Jūsų kortelės, kuris yra sukuriamas Jums susiejant atliekant mokėjimą kortele per Mobiliąją aplikaciją. Funn netvarko kitų Jūsų mokėjimo kortelės duomenų.
 • GPS geolokacijos duomenys, turint jūsų sutikimą, kai norite naudotis Mobiliosios aplikacijos apmokėjimo funkcionalumu arba surasti artimiausią degalinę, palaikančią Funn korteles. Mobilioji aplikacija renka Jūsų geolokacijos duomenis tik Jums aktyviai naudojantis aplikacija.
 • Mobiliosios aplikacijos atsiliepimo formoje Jūsų pateikti duomenys;
 • Jei pageidaujate gauti individualizuotą kasos kvitą – kvito rekvizitų lauke Jūsų pateikti duomenys.

Jūsų pateikiamus asmens duomenis mes tvarkysime vadovaudamiesi Privatumo politika ir atitinkamais asmens duomenų saugos teisės aktų reikalavimais. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitiems tikslams, nei numatyta duomenų gavimo metu, nebent tam gautume papildomą Jūsų sutikimą arba toks naudojimas turėtų kitą teisėtą asmens duomenų tvarkymo pagrindą.

1.2 Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums arba duomenų tvarkymui pagrįsti turime kitą teisėtą asmens duomenų tvarkymo pagrindą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:

Sutarties vykdymo pagrindas. Taikomas kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal sutartį, pvz. sukurti Jūsų Aplikacijos paskyrą ir teikti Mobiliojoje aplikacijoje numatytas paslaugas, atlikti/gauti mokėjimą už paslaugas naudojant Mobiliąją aplikaciją.

Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas, kai Funn įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu yra įpareigota tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, asmens duomenų teikimas viešojo valdymo institucijoms ar policijai.

Sutikimo teisinis pagrindas. Taikomas, kai Jūs davėte aiškų sutikimą konkretiems įvardintiems asmens duomenų tvarkymo veiksmams, pvz. tiesioginės rinkodaros atveju, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik jei prieš tai gavome Jūsų sutikimą. Sutikimą bet kuriuo metu galite atsiimti susisiekę su mumis el. p. apskaita@funn.lt. GPS geolokacijos asmens duomenų sutikimą galite bet kada atšaukti savo mobiliojo įrenginio nustatymuose.

Teisėto intereso pagrindas. Taikomas, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų teisėtų interesų ir yra naudingas Funn Mobiliosios aplikacijos vystymui, ar kai, pvz. stengiamės užkirsti kelią apgaulei bei nusikaltimams, apsaugoti turtą ir naudojamas IT sistemas, organizuojame ir stebime naudojamus reklamos sprendimus, siekiame užtikrinti korporatyvinių ir visuomeninių Funn įsipareigojimų vykdymą.

1.3 Automatinėmis priemonėmis pagrįstas asmens duomenų rinkimas

Tam tikrais atvejais mes naudojame išmaniąsias technologijas tam, kad automatiniu būdu rinktume tam tikrą informaciją apie Jus, kai naudojatės mūsų Mobiliąja aplikacija. Šios informacijos rinkimas padeda tobulinti Mobiliąją aplikaciją ir pritaikyti ją Jūsų poreikiams, didinti Mobiliojoje aplikacijoje skleidžiamos informacijos sklaidos žinomumą, efektyvumą ir naudingumą bei organizuoti ir sekti mūsų naudojamų reklamos sprendimų efektyvumą.

 1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, nebent tai yra būtina siekiant užtikrinti paslaugų Jums teikimą, įgyvendinti Jūsų prašymus, vykdyti teisės aktų reikalavimus ar įgyvendinti Bendrovės teisėtus interesus. Tokie tretieji asmenys gali apimti mūsų paslaugų teikėjus, pvz. IT priežiūros paslaugų teikėjus, Svetainės prieglaudos (angl. hosting) paslaugų teikėjus, apskaitos paslaugų teikėjus, konsultantus, teisininkus ir kitus prekių bei paslaugų teikėjus, taip pat auditorius, atliekančius finansinį, duomenų privatumo ar saugos auditus, taikant griežtus asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimus ir tik ta apimtimi, kuri yra būtina šių trečiųjų šalių paslaugoms suteikti. Asmens duomenis ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ar kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms galime perduoti esant motyvuotam ir pagrįstam prašymui, jei tai būtina mūsų teisinėms pareigoms atlikti, ar tam yra kitas teisės aktuose nustatytas duomenų teikimo pagrindas.

Jeigu mes ar dalis mūsų vykdomos veiklos būtų parduota, reorganizuota ar perduota kitam subjektui, tai mes perduotume su pardavimu ar reorganizacija susijusius asmens duomenis, kiek tai yra tiesiogiai susiję su parduodamos ar perduodamos veiklos vykdymu.

Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, kurios galėtų naudoti šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

 1. Jūsų pasirinkimai

Paprastai Jums naudojantis mūsų paslaugomis nereikalausime Jūsų pateikti asmens duomenų, nebent tai yra būtina paslaugų suteikimui, pvz. sutarties sudarymui ar kontakto su Jumis palaikymui. Gavę Jūsų prašymą pateikti informaciją apie mūsų Jums teikiamas paslaugas mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomus asmens duomenis. Tam tikrais atvejais mes galime prašyti Jūsų papildomo sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo ir Jūs turite teisę atsisakyti duoti sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiems tikslams. Jei duosite sutikimą dėl tam tikrų paslaugų ar informacinių pranešimų gavimo, mes Jums suteiksime galimybę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimo atveju mes stengsimės kiek įmanoma skubiau panaikinti Jūsų asmens duomenų naudojimą sutikime nurodytiems tikslams.

 1. Jūsų teisės

Jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę pasinaudoti šiomis teisėmis:

Teisė susipažinti su duomenimis, gauti paaiškinimus ir duomenų kopiją. Jūs turite teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir tam tikrais atvejais prašyti pateikti Bendrovės elektroniniu būdu saugomos informacijos kopiją. Norėdami įgyvendinti šią teisę, pateikite mums motyvuotą prašymą. Bendrovė įvertins Jūsų prašymą ir pateiks prašomą informaciją vadovaudamiesi teisės aktuose nustatytais reikalavimais bei tvarka. Siekdami užtikrinti kitų asmenų teisių apsaugą ir tinkamai atsakyti į Jūsų prašymą, prieš pateikdami atsakymą mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę įrodančią informaciją / dokumentus ir kitą informaciją, įrodančią Jūsų santykį su mūsų Bendrove.

Teisė į duomenų ištaisymą. Jei žinote, kad Bendrovė netiksliai tvarko Jūsų asmens duomenis, tai Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų ištaisyti į tikslius.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis. Jei asmens duomenis tvarkome jūsų duoto sutikimo pagrindu, tai tokį sutikimą bet kada galite atšaukti. Jei jūsų duomenis tvarkome sutarties vykdymo pagrindu, tai jūsų teisė nesutikti reikš sutartinių santykių su mumis nutraukimą.

Teisė ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Jūsų duomenis, nurodant konkretų laikotarpį arba prašymą duomenis ištrinti visa apimtimi, kiek tai yra įmanoma laikantis Bendrovę saistančių teisės aktų reikalavimų. Jei pageidaujate, kad ištrintumėme apie Jus sukauptus asmens duomenis, prašome kreiptis el. paštu apskaita@funn.lt.

Kitos teisės. Tam tikrais atvejais (BDAR 20 str.) turite teisę į duomenų perkėlimą ar prašyti apriboti duomenų tvarkymą BDAR nustatytais pagrindais ir tvarka.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis galite kreiptis į mus el.p. apskaita@funn.lt. Gavę Jūsų prašymą, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir profesine praktika mes imsimės visų pagrįstų pastangų įgyvendinant Jūsų teises.

 1. Duomenų saugumas ir vientisumas

Tvardydami Jūsų asmens duomenis mes naudojame organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones bei procedūras, kuriomis siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, atsižvelgti į visas įmanomas grėsmes ir garantuoti absoliučios asmens duomenų saugos nėra įmanoma. Siekiant užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, tvarkant Jūsų asmens duomenis, prieiga prie duomenų yra apribota mūsų darbuotojams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu. Duomenis tvarkantys asmenys yra įpareigoti laikytis griežtų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl savo technologinių savybių, nesiimant papildomų duomenų šifravimo priemonių, elektroninis paštas nėra saugus asmens duomenų perdavimo būdas. Jei komunikacijoje su Bendrove el. paštu Jums būtina perduoti asmens duomenis Bendrovei, pvz. siunčiant duomenis sutarties sudarymui, prašome šiuos duomenis užšifruoti ir slaptažodį perduoti mums kitu komunikacijos kanalu, pvz. išsiųsti SMS žinutę Jūsų žinomam Bendrovės kontaktiniam asmeniui ar padiktuoti laiško gavėjui telefonu. Siųsdami asmens duomenis nešifruotu būdu Jūs prisiimate galimo duomenų atskleidimo riziką.

Mes dedame visas įmanomas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik tol, kol ši informacija yra būtina teikiant Jums Paslaugas ar teikiant Jums informaciją, arba tol, kol mes privalome saugoti šią informaciją vadovaudamiesi teisės aktais, mūsų teisėtais interesais ar Privatumo politikoje nustatytais terminais. Konkretus asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo aplinkybių, kuriomis informacija buvo surinkta, ir informacijos naudojimo tikslų, tačiau atsižvelgiant į aukščiau aprašytas aplinkybes.

 1. Nuorodos į kitus tinklalapius

Prašome atsižvelgti į tai, kad Mobiliojoje aplikacijoje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius ar mobiliąsias programas, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius ir mobiliąsias programas, kuriems nėra taikoma ši Privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali skirtis. Mes skatiname Jus peržvelgti kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politiką prieš pateikiant bet kokią Jus identifikuojančią informaciją.

 1. Duomenų saugojimo vieta

Nebent atskiroje sutartyje su Jumis būtų numatyta kitaip, vykdydama savo veiklą Bendrovė saugo Jūsų asmens duomenis Europos Sąjungoje.

 1. Privatumo politikos pakeitimai ir užtikrinimas

Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šią Privatumo politiką atsižvelgdami į taikomas Bendrovės asmens duomenų apsaugos priemones. Atnaujinta Privatumo politikos versija bus patalpinta Svetainėje, nurodant paskutinio atnaujinimo datą.

Bendrovė yra įsipareigojusi užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis el. p. adresu apskaita@funn.lt. Šiuo adresu taip pat galite pateikti bet kokias pastabas šiai Privatumo politikai.

Jeigu nesate patenkinti mūsų pateiktu atsakymu, galite papildomai kreiptis į mūsų Duomenų Apsaugos Pareigūną el. p. dap@spectrumlegal.lt. Mes 14 dienų bėgyje patvirtinsime užklausos gavimą ir stengsimės pateikti atsakymą per vieną mėnesį nuo užklausos gavimo. Jei Jūsų užklausa yra sudėtinga arba mes tuo metu esame gavę labai didelį užklausų kiekį, apie tai Jus papildomai informavę, pratęsime užklausos atsakymo terminą iki trijų mėnesių nuo užklausos gavimo.

Skundą dėl Jūsų duomenų netinkamo tvarkymo Jūs visada turite teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Ši svetainė naudoja slapukus, kad galėtumėme Jums suteikti aukščiausio lygio paslaugas, pritaikytas individualiems poreikiams